Skip to main content

Хэрэглээний багц авах

Та NaviMarket Pro-г тулшилтын хугацаанд ашиглаж үзээд цаашид үргэлжлүүлэн ашиглахаар шийдсэн бол өөрт тохирох хэрэглээний багцуудаас сонгон авсанаар манай үндсэн хэрэглэгч болох юм.

Basic багц

 • Ашиглах хугацаа 12 сар
 • Нэг эрхээр нэг төхөөрөмжид ашиглах боломжтой
 • 3 удаа төхөөрөмж солих боломжтой
 • 1 удаа бүртгэлтэй дугаараа солих эрх
 • Уул уурхайн холбогдолтой газрын зургуудаас бусдыг үнэгүй ашиглах
  • Үндсэн газрын зураг
  • Уулын сүүдэр
  • 3 хэмжээст зураг
  • Хиймэл дагуулын зураг
  • Байр-зүйн зураг
  • Мультимедиа цэгүүд
  • Хаяалбар зураас

Pro багц

 • Ашиглах хугацаа 10+ жил | хугацаагүй
 • Нэг эрхээр нэг төхөөрөмжид ашиглах боломжтой
 • Жилд 3 удаа төхөөрөмж солих боломжтой
 • Жилд 1 удаа бүртгэлтэй дугаараа солих эрх
 • Уул уурхайн холбогдолтой газрын зургуудаас бусдыг үнэгүй ашиглах
  • Үндсэн газрын зураг
  • Уулын сүүдэр
  • 3 хэмжээст зураг
  • Хиймэл дагуулын зураг
  • Байр-зүйн зураг
  • Мультимедиа цэгүүд
  • Хаяалбар зураас

ProPlus багц

 • Ашиглах хугацаа 10+ жил | хугацаагүй
 • Нэг эрхээр хоёр төхөөрөмжид ашиглах боломжтой
 • Жилд хэдэн ч удаа төхөөрөмж солих боломжтой
 • Жилд хэдэн ч бүртгэлтэй дугаараа солих эрх
 • Бүх газрын зургуудыг үнэгүй ашиглах
  • Үндсэн газрын зураг
  • Уулын сүүдэр
  • 3 хэмжээст зураг
  • Хиймэл дагуулын зураг
  • Байр-зүйн зураг
  • Мультимедиа цэгүүд
  • Хаяалбар зураас
  • Уул уурхайн лицензийн зураг
  • Ашигтмалтмал, Геологийн зураг