Skip to main content

Үндсэн газрын зураг

NaviMarket Pro-ийн үндсэн газрын зураг нь OSM стандарт форматаар өөрсдийн хөгжүүлж хийсэн зураг бөгөөд хайлт хийх, зам тооцоолох зэргээр ашигладах хамгийн гол мэдээллийг агуулсан суурь газрын зураг юм.

Үндсэн газрын зурагт:

 • 830,000 км гаруй автозамын сүлжээ
  • Улсын чанартай автозамууд
  • Орон нутгийн чанартай автозамууд
  • Шинээр хийгдсэн автозамууд
  • Сум хоорондын автозамууд
  • Нарийн шороон замууд
  • Байгаль түүхийн дурсгалт газруудын замууд
  • Даваа гүвээний нэрс
  • Замын чанарын мэдээлэл
  • Өвөлжөөний, уулын амны мухар замууд
 • 21,000 гаруй уул толгод газрын нэрс
 • 120,000 гаруй айлын өвөлжөө, хаваржаа
 • Түүхийн дурсагалт газрууд
 • Байгалийн үзэгсэлэнт газрууд болон тэдгээрийн түүх домог тайлбар
 • Засаг захиргааний нэгжийн хил хязгаарууд

Гэх мэт бүхий л мэдээллийг агуулсан бөгөөд энэхүү үндсэн газрын зургийг жилд 7-10 удаа шинэчлэл хийдэг.

aksjdh

Санамж

Энэхүү үндсэн газрын зураг нь хамгийн түрүүнд өөрөө татагдаж суудаг тул газрын зураг татах цэсээс нэмэлтээр суулгах шаардлаггүй