Skip to main content

Координатаар хайлт хийх

Координатаар хайлт хийхэд Үндсэн хайлтын хэсэгХаяг → Координатаар хайх гэж нэвтрэнэ. Үүний дараа координатын форматыг тохируулах бөгөөд танд ямар форматтай координат байгаагаас шалтгаалан сонголтыг хийнэ.

Координатын форматаа тохируулсаны дараа Уртраг болон Өргөрөгийг оруулахад диалогийн доод хэсэгт таны хайсан газар аль улсад байгаа болон таны байршлаас аль зүгт шулуунаар хэдэн км зайтай байгааг илгэх хэсэгт товшиж тухайн хайсан газраа газрын зурагт харна.

Үндсэн хайлтын цонх → Хаяг → Координатаар хайх

1

Хэрэв та DDD MMSS.S буюу граус минут сек гэсэн форматтай координат оруулах хэрэгтэй болсон бол градусын тэмдэгийг оруулалгүй шууд тоонуудаа оруулах хэрэгтэй.

Жишээ: 45°6'9.108 | 113°39'18.32445:6:9.108 | 113:39:18.324

1


анхаарах

Координатын форматыг тохируулаагүй, өөр формамт дээр оруулсан таны координат цэг 200км-ээр ч зөрж болзошгүйг анхаарана уу..